Author Topic: A Most Unhappy New Year at Guantanamo  (Read 5558 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *
  • Posts: 887
  • Gender: Female
A Most Unhappy New Year at Guantanamo
« on: January 07, 2016, 16:30:16 PM »
A Most Unhappy New Year atGuantanamo
 
December 31, 2015
 
 
 
By Amy Goodman andDenis Moynihan
 
As the clock counts down tothe New Year and the world welcomes 2016, another clock will continue ticking, counting the days, hours, minutes and seconds since May 23, 2013, the day President Barack Obama promised to free all those prisoners at the U.S. base at Guantanamo Bay who have been cleared for release. That clock was created by independent journalist Andy Worthington, and is on the Internet at gtmoclock.com. Jan. 22, will mark the seventhanniversary of the day Obama signed Executive Order 13492, ordering the closure of the Guantanamo Bay prison within one year. As Obama’s time in the White House winds down, the prospects of closing the notorious gulag grow bleaker. Currently there are 107 men imprisoned there, 48 of whom have been cleared for release for almost six years. While the Republican-led Congress has long thwarted efforts to close the island prison, Reuters recently reported that the Pentagon itself, which is supposed to be under the civilian control of Commander-in-Chief Obama, may be resisting the order to close Guantanamo.
 
Obama’s executive order in2009 created the Guantanamo Review Task Force, chaired by then Attorney General Eric Holder. It included representatives from the departments of Justice, Defense, State, Homeland Security, the Office of the Director of National Intelligence and the Joint Chiefs of Staff. All prisoners cleared for release have received unanimous consent from those authorities. While some of those prisoners have been released, it shocks the conscience to think that scores of men are suffering indefinite detention with no charges against them, many held for more than a decade.
 
Tariq Ba Odah is one ofthose men who was cleared for release. “He was assigned to Guantanamo in February of 2002. He’s nearing the 14-year mark of indefinite detention, nearly nine years of that time on hunger strike and detained in solitary confinement,” his attorney, Omar Farah of the Center for Constitutional Rights, told us on the Democracy Now! news hour. “The president has to insist that the Department of Defense and all other agencies fall in line behind what he says is his objective and ensure that Mr. Ba Odah is released immediately.”
 
The hunger strike Farahdescribed has reduced Tariq Ba Odah to a shadow of his former self. “I visited Mr. Ba Odah in March and April of this year and found him in utterly disastrous physical condition,” Omar Farah said. “According to the government, not me, Mr. Ba Odah is just 74 and a half pounds, and that’s 56 percent of his safe body weight.” Ba Odah is forcibly fed twice daily through a nose tube. The force with which the U.S. military jailers insert the tube causes extreme pain, and has been deemed torture by the United Nations Human Rights Commission.
 
Tariq Ba Odah is fromYemen, but, because of the civil war there, the Obama administration will not release Yemenis directly to their home nation. Farah told us: “There is a foreign country, a third country, ready to accept him and help provide him medical care and rehabilitate him. This is a person who’s desperately, desperately ill. And the last step of that negotiated release, it seems, is the simple task of forwarding his medical records.” The Pentagon refuses to release his medical records, citing privacy rules. “That’s a lie. And it’s a bad lie,” Farah told us. “I sat with Mr. Ba Odah while he provided his informed written consent to release his medical records to me as his counsel and also for the specific purpose of negotiating his release.”
 
Reuters reporters CharlesLevinson and David Rohde (the former New York Times reporter who was held captive by the Taliban in Afghanistan for seven months, until he escaped) cite Ba Odah’s case in their latest article, writing, “Pentagon officials have been throwing up bureaucratic obstacles to thwart the president’s plan to close Guantanamo.”
 
While the Pentagon says itwill release the first of 17 prisoners in January, you never know. However, what you can be sure of, like clockwork, peace activists from Witness Against Torture, wearing orange jumpsuits like the Guantanamo prisoners, will vigil as they do every Jan. 22 to mark the anniversary of Obama’s executive order to close Guantanamo.
 
Last Thanksgiving, adelegation from Witness Against Torture went to Cuba, within view of the U.S. base, to hold a symbolic “Forced-Feeding, Not Feasting at Guantanamo.” They described their action: “Twelve persons, all fasting for the day, sat at a table in front of empty plates to represent the terrible pain endured by hunger strikers, past and present, at Guantanamo. At the head of the table, one member dressed as a detained man sat in front of the terrible apparatus of forced feeding.” They also wore orange jumpsuits, and each spoke about their reasons for coming. After each speaker, the group sang:
 
“Courage, Muslim brother
You do not walk alone
We will walk with you
And sing your spirit home.”
 [font=Calibri","sans-serif]http://www.democracynow.org/2015/12/31/a_most_unhappy_new_year_at_guantanamo[/font]

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *
  • Posts: 887
  • Gender: Female
Re: A Most Unhappy New Year at Guantanamo
« Reply #1 on: January 08, 2016, 20:35:59 PM »
Swedish: Amost unhappy new year at Guantanamo
 
– Denna artikel har översatts av en frivillig översättare. Varken Wikileaks eller Wikileaks Forum ska hållas ansvarig för misstag. Läsaren är välkommen att själv kontrollera med originalkällan, se länk ovan och kommentera om det finns fel eller missförstånd. Om ett fel upptäcks ska vi bemöda oss att rätta till det.


 
Ett högst olyckligt nyår I Guantanamo
 
Av Amy Goodman och Denis Moynihan
 
När klockan räknar ned mot midnatt och ett nytt år ochvärlden välkomnar 2016, då fortsätter en annan klocka att ticka. Räknar dagar, timmar, minuter och sekunder sedan den 23 maj 2013, den dag då president Obama lovade att frige alla de fångar i USA-basen Guantanamo Bay, som hade rentvåtts. Den klockan skapades av den oberoende journalisten Andy Worthington och finns på internet gtmoclock.com. Den22 januari iår är det den sjunde årsdagen av den dag Obama undertecknade verkställighetsorder 13492, som beordrade stängning av Guantanamo Bayfängelset inom ett år. När Obamas tid i Vita Huset går mot sitt slut bleknar utsikterna för en stängning av denna beryktade Gulag. För närvarande är 107 män fängslade där, bland dem 48 som har förklarats klara att släppas i nära sex år. Kongressen, ledd av Republikanerna har länge förhindrat alla ansträngningar att stänga fängelset på ön. Nu rapporterade Reuters nyligen att Pentagon självt, som ska stå under kontroll av överbefälhavare Obama, kan motarbeta ordern att stänga Guantanamo.
 
Obamas verkställighetsorder 2009 skapade Guantanamos undersökningsgruppmed statsåklagare Erik Holder som chef. Den innehöll representanter från justitiedepartementet, försvaret, inrikes säkerhet, säkerhetstjänstens chef och högsta militärledningen. Alla fångar klara att släppas har fått enhälligt samtycke från dessa myndigheter. Medan några av dessa fångar har släppts är det chockerande att tänka på att tjogtals män lider under icke tidsbestämd internering utan några åtal mot dem, många kvarhållna i mer än tio år.
 
Tariq Ba Odah är en av dessa män som var klar att släppas.”Han fördes till Guantanamo i februari 2002. Han närmar sig den 14:e årsdagen av obestämd internering, nära nio år av den tiden i hungerstrejk och hållen isolerad. Hans advokat Omar Farah från Center for Constiutional Rights, berättade för oss på ’Democracy Now!’:s nyhetstimme. ”Presidenten måste insistera på att försvarsdepartementet och alla andra byråer rättar in sig i ledet bakom vad han säger är hans mål och garantera att Ba Odah släpps omedelbart”.
 
Hungerstrejken som Farah beskrev har reducerat Tariq Ba Odahtill en skugga av sitt forna jag. ”Jag besökte Ba Odah i mars och april i år och fann honom i ytterst dålig fysisk kondition”, sa Omar Farah. ”Enligt regeringen, inte mig, väger Ba Odah knappt 34 kg och det är 56 % av hans normalvikt. ”Ba Odah tvångsmatas två gånger om dagen med en sond via näsan. Den kraft med vilken USA-militärens fångvaktare sätter in sonden orsakar stark smärta och har bedömts vara tortyr av FN-kommissionen för mänskliga rättigheter.
 
Tariq Ba Odah är från Jemen, men på grund av inbördeskrigetdär vill inte Obamaadministrationen släppa jemeniter direkt till deras hemland. Farah sa oss: ”Det finns ett främmande land, ett tredje land, som är redo att acceptera honom och ge honom medicinsk vård och rehabilitera honom. Det här är en person som fruktansvärt, fruktansvärt sjuk. Och det sista steget i det förhandlade frisläppandet verkar vara den enkla uppgiften att lämna över hans sjukjournal. ”Pentagon vägrar att släppa hans sjukjournal och citerar regler om privatlivets helgd ”Detta är en lögn. Och det är en dålig lögn”, säger Farah till oss. ”Jag satt själv med Ba Odah, när han lämnade sitt skriftliga medgivande att lämna hans sjukjournal till mig som hans rådgivare och också för det speciella ändamålet att förhandla fram hans frisläppande”.
 
Reuters reportrar Charles Levinson och David Rohde (tidigarereporter för New York Times, som hölls fånge av talibanerna i Afghanistan i sju månader tills han lyckades fly) citerar Ba Odah´s fall i deras senaste artikel och skriver ”Pentagons tjänstemän har kastat fram byråkratiska hinder för att förhindra presidentens planer på att stänga Guantanamo”.
 
Medan Pentagon säger att man vill släppa de första av 17fångar i januari, så kan man aldrig veta. Men, vad man kan vara säker på är att som ett urverk kommer fredsaktivister från Vittnen mot tortyr (Witness Against Torture) iklädda orange overaller som Guantanamofångarna, demonstrera som de gör varje år den 22 januari för att markera årsdagen av Obamas order att stänga Guantanamo.
 
Förra tacksägelsedagen (amerikansk helg) reste en delegation från Vittnen mot tortyr till Kuba för att inom synhåll från USA-basen hålla en symbolisk ”Tvångsmatning, ingen fest i Guantanamo”. De beskrev sin aktion: ”Tolv personer, alla fastande för dagen, satt vid ett bord framför tomma tallrikar för att representera den otäcka smärtan som hungerstrejkande, tidigare och nuvarande i Guantanamo fått uthärda. Vid huvudändan av bordet satt en man klädd som en fånge framför den otäcka apparaten för tvångsmatning. ”De bar också orange overaller och var och en talade om sin orsak för att komma. Efter varje talare sjöng gruppen:
 
”Mod muslimske broder
du vandrar inte allena
Vi ska vandra med dig
och sjunga din ande hem.”
 
http://www.democracynow.org/2015/12/31/a_most_unhappy_new_year_at_guantanamo
« Last Edit: January 08, 2016, 20:46:26 PM by Signhilde »