Author Topic: Tio punkter för ett mer transparent EU  (Read 1995 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Signhilde

  • Moderator
  • *
  • Posts: 887
  • Gender: Female
Tio punkter för ett mer transparent EU
« on: May 24, 2015, 17:45:48 PM »
Tio punkter för ett mer transparent EU
För ett år sedan gick hundratals ¬miljoner européer till val för att ¬välja representanter till världens näst största demokratiska parlament. Att vi i Europa har valt att samarbeta kring våra gemensamma framtidsutmaningar är en styrka och en förutsättning för fortsatt fred och välstånd.

Centerpartiet gjorde sitt bästa EU-val på 19 år och efter att ha kryssats in av väljarna var det jag som fick förtroendet att försvara den gröna och liberala politiken i Europaparlamentet. Det första året har tydligt visat att de som säger att man som enskild parlamentariker inte kan påverka har fel. Möjligheterna att påverka, även om man representerar ett i EU-sammanhang litet land, är stora.

Förbättring sker nu i många av de frågor Centerpartiet drev i EU-valrörelsen. Vi minskar antalet utsläppsrätter för att göra det dyrare att förstöra miljön, vi är på god väg att minska överanvändningen av antibiotika i Europa och vi har tagit strid för att fler länder ska ta sitt ansvar när det gäller flyktingmottagandet. Dessutom har vi arbetat för att underlätta för Europas alla småföretagare.
Om det gått snabbt framåt på dessa områden, så går det desto trögare när det gäller öppenhet och transparens i EU. Trots goda insatser från bland andra den Europeiska ombudsmannen och organisationer som Transparency International förblir ofta hemlighetsmakeri och stängda dörrar normen i Bryssel. Det riskerar att spä på den misstro mot EU som breder ut sig i hela Europa.

Denna EU-skepticism når sin kulmen med den förväntade folkomröstningen i Storbritannien om deras medlemskap. Den kritik som riktas mot EU om brist på öppenhet och demokratiskt underskottet måste tas på allvar. Centerpartiet är en del av de ansvarstagande partierna i Europa som inte håller tillbaka EU-samarbetet, utan som vill utveckla det i en mer öppen och demokratisk riktning.
För att det ska kunna äga rum krävs en tydlig reformagenda. Därför presenterar jag här tio skarpa förslag på hur vi kan skapa ett mer öppet och transparent EU.

1. Öppna upp EU-nämnden. I dag sker majoriteten av mötena i riksdagens EU-nämnd utan möjlighet till insyn från varken medborgare eller journalister. Inte heller vi Europaparlamentariker har tillträde till EU-nämndens möten, vilket är fallet i till exempel Litauen. Detta bör ändras. När medlemsländerna ska förhandla i rådet hämtar regeringen godkännande i EU-nämnden för sin position. Att vi inte kan följa och granska diskussionerna om hur Sverige ska agera inför kommande lagstiftning ger en känsla av att besluten fattas ovanför medborgarnas huvuden.

2. Offentliggör ministerrådets handlingar. De handlingar och protokoll som behandlas under rådets möten är ofta hemligstämplade. Och när de offentliggörs är de inte sällan censurerade, vilket gör att medlemsländernas ställningstaganden inte kan kontrolleras i efterhand. EU:s ministrar måste kunna ställas till svars för vilka kompromisser de gör eller vilka uttalanden de fäller. De representerar inte sina egna övertygelser, de representerar sina medborgare.

3. Inför debatter i riksdagen mellan EU-parlamentarikerna. De svenska Europaparlamentarikerna möts sällan i debatter på hemmaplan. Detta skapar en känsla av likgiltighet och ger intrycket av att det saknas olika politiska alternativ i EU-politiken. Riksdagen bör därför årligen ge Europaparlamentarikerna möjlighet att debattera i riksdagen. Det skulle bokstavligen föra EU närmare Sverige.

4. Ändra lagen för ökad kommunal delaktighet. EU har stor påverkan på den kommunala verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har i dag främst en implementerande uppgift när det gäller beslut fattade på EU-nivå. Det räcker inte. Förmågan att effektivt genomföra de besluten kräver proaktivt arbete och engagemang. Kommunallagen bör därför ändras så att kommunerna ges en skyldighet att följa EU-kommissionens arbete.

5. Ge regeringen upplysningsansvar. Regeringen har i dag ingen skyldighet att upplysa kommunerna om det pågående arbetet i EU. Om det ska ställas krav på kommunerna att följa vad som händer i Bryssel måste också regeringen ha ett ansvar att stötta och underlätta dem i deras arbete kopplat till EU-frågor. Det bör därför i regeringsformen skrivas in att regeringen har ett upplysningsansvar gentemot kommunerna.

6. Inför en förvaltningslagstiftning och offentlighetsprincip i EU. Den svenska -offentlighetsprincipen har tjänat Sverige väl. Möjligheten för journalister, intresseorganisationer och enskilda medborgare att begära ut och granska offentliga handlingar är en grundbult i vår demokrati. En liknande princip behöver införas på EU-nivå. Det finns förslag på en förvaltningslagstiftning för EU:s alla institutioner och myndigheter. Där bör en offentlighetsprincip införas.

7. Inför tidsgräns för överklagande av hemligstämpel. I dag är det en utdragen och krånglig process att överklaga ett beslut om att hemligstämpla material från EU, vilket gör det svårt att granska unionens arbete. Denna process måste tydliggöras och en tidsgräns för hur lång tid en process får ta bör införas.

8. Registrera Europaparlamentarikernas röster. Väljare måste kunna följa att vi som bär folkets förtroende hanterar det på rätt sätt. I dag registreras omröstningarna i parlamentets utskott inte elektroniskt. Dessutom registreras alltför få voteringar i plenum, bara runt 30 procent, trots att alla omröstningar påverkar EU:s medborgare. För att det alltid ska vara möjligt att granska oss parlamentariker måste en obligatorisk röstregistrering införas.

9. Öppna dörrarna till de hemliga lagstiftningsrummen. Parlamentet, rådet och kommissionen förhandlar fram den avgörande lagstiftningen i informella ”trilogmöten”, där medborgarna lämnas utanför. Dokument, dagordningar och protokoll från dessa informella möten måste offentliggöras och finnas lättillgängliga.

10. Förstärk EU:s lobbyregister. Väljarna ska kunna känna sig trygga med att jag inte arbetar för något annat än deras intressen. Därför finns ett lobbyregister för dem som vill påverka oss makthavare i Bryssel. För att lobbyister ska ha tillgång till kommissionen och parlamentet måste de registrera sig och öppet visa vem de jobbar för. Detta gäller dock inte ministerrådet, eftersom alltför många av medlemsländerna sätter sig på tvären. Här måste den svenska regeringen våga stå upp mot sina europeiska kollegor, så att även denna del av EU-maskineriet ställer krav på lobbyisterna.

Europa står inför utmaningar med alltifrån hög arbetslöshet till klimatförändringar. För att kunna möta dessa behövs politiska krafter med tydligt ledarskap och förändringsvilja. Men för att de förändringarna ska vinna medborgarnas förtroende krävs en union byggd på demokrati och öppenhet.

Fredrick Federley (C), europaparlamentariker

http://www.dn.se/debatt/tio-punkter-for-ett-mer-transparent-eu/